ระบบงานผลิต

Section Subtitle

Write one or two paragraphs describing your product or services. To be successful your content needs to be useful to your readers.

Start with the customer – find out what they want and give it to them.

Discover more

โครงสร้างของระบบสามารถเชื่อมต่อกับการบริหารการผลิตได้อย่างไร้รอยต่อ

โครงสร้างของระบบสามารถเชื่อมต่อกับการบริหารการผลิตได้อย่างไร้รอยต่อ โดยผู้ใช้งานสามารถมองเห็นถึงภาพรวมของบริษัทได้อย่างครอบคลุม รวมถึงรายละเอียดในแต่ขั้นตอน ตั้งแต่การวางแผน BOM กระบวนการผลิต สถานะการผลิต วัตถุดิบต่างๆที่จะนำเข้ามาประกอบ การตรวจสอบคุณภาพ การส่งต่อไปยังคลังสินค้าหรือลูกค้า เพื่อประโยชน์ในการวางแผน การดำเนินงาน รวมถึงระบบบำรุงรักษาเครื่องจักร

Learn more

รองรับการผลิตทั้งในรูปแบบของ Made to Stork และ Made to Order


กำหนด BOM ได้หลายระดับ


กำหนด Work Centre 

คำนวณต้นทุน

วางแผนการผลิต จัดซื้อวัตถุดิบ

ออกใบสั่งผลิต เพื่อเริ่มขบวนการผลิต

รองรับการจัดการงานที่ยังอยู่ระหว่างการผลิต (WIP: Work in Process)


Discover more

สร้างคำสั่งผลิต

สร้างคำสั่งผลิต, สร้าง BOM กำหนดขั้นตอนการทำงาน และกำหนดวัตถุดิบอุปกรณ์ที่ใช้


วางแผนขั้นตอนงาน

วางแผนขั้นตอนงาน, กำหนดระยะเวลาการดำเนินงาน, และกำหนดผู้รับผิดชอบ


เบิก/รับ วัตถุดิบ

เบิก/รับ วัตถุดิบจากคลังสินค้าตามรายการในคำสั่งผลิต

ผลิต/ตรวจสอบ/ส่งสินค้า

ดำเนินการผลิต, ตรวจสอบสินค้า, และส่งเข้าคลังสินค้า/ส่งมอบให้ลูกค้า